Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 427/STC-QLNS triển khai Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 07/02/2020
2 392/STC-QLNS triển khai Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 06/02/2020
3 88/2019/TT-BTC Tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2020 24/12/2019
4 3499/STC-QLNS Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 – 2022. 17/09/2019
5 3329/STC-QLNS Triển khai việc hạch toán mục lục ngân sách vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia 04/09/2019
6 9635/BTC-TCDT Thực hiện giao, nhận gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương 19/08/2019
7 9519/BTC-QLN hạch toán mục lục ngân sách vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia 16/08/2019
8 1082/STC-TCHCSN V/v Triển khai Thông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC 19/03/2019
9 864/STC-TCHCSN Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 01 và tháng 02 năm 2019. 06/03/2019
10 640/STC-QLNS Triển khai thực hiện Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước 15/02/2019
11 483/STC-QLNS Triển khai Thông tư số 110/2018/TT-BTC và Thông tư số 111/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính 29/01/2019
12 469/STC-TCDN Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ 28/01/2019
13 404/STC-QLNS Triển khai TT số 127/2018/TT-BTC và Thông tư số 128/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính 24/01/2019
14 303/STC-TCHCSN Triển khai Thông tư số 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính 17/01/2019
15 203/STC-QLNS Triển khai thực hiện Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. 14/01/2019
16 171/UBND-VP triển khai Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ 10/01/2019
17 44/STC-QLGCS Triển khai, thực hiện Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh BR-VT 04/01/2019
Hiển thị 17 kết quả
của 1