Văn phòng sở Văn phòng sở

Văn phòng sở
LỄ THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH TIẾP NHẬN, BỔ NHIỆM GIỮ CHỨC VỤ CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ VÀ QUYẾT ĐỊNH THÔI GIỮ CHỨC VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH
12/TB-STC Thông báo v/v phân công phụ trách và chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác của lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Thông báo V/V phân công phụ trách và chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác của lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Kế hoạch Xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Quyết định về việc thành lập ban tổ chức hội trại ngành tài chính năm 2014
Báo Cáo Tổng Kết năm 2013: Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014
Báo cáo gửi Sở Nội vụ v/v: Kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2013
Kế hoạch gửi Sở Nội vụ: Cải cách hành chính năm 2014 của Sở Tài chính
Công văn gửi Sở Tư pháp tỉnh V/v: góp ý dự thảo quyết định của UBND tỉnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ đầu mối KSTTHC
Công văn gửi Sở Nội vụ v/v: Dự kiến nội dung công việc cải cách hành chính năm 2013
Công văn gửi Sở Tư pháp tỉnh V/v: dự kiến chương trình xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014
Công văn gửi Sở Nội vụ V/v: góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND
Báo cáo kết quả triển khai công tác CCHC từ đầu năm đến tháng 10 năm 2013
Danh sách cán bộ, công chức thuộc đối tượng 2, 3, 4, 5 đã bồi dưỡng và chưa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (Từ năm 2000 đến nay)