Thanh tra tài chính Thanh tra tài chính

Thanh tra tài chính
xếp loại Doanh nghiệp và xếp loại viên chức quản lý Doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2013