Quản lý đầu tư XDCB Quản lý đầu tư XDCB

Quản lý đầu tư XDCB
Tham dự hội nghị tập huấn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
Triển khai Thông tư 05/2014/TT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ
Triển khai Thông tư 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính quy định quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.
Tờ trình UBND tỉnh V/v: Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Bảo dưỡng máy đóng mở các công trình thủy lợi năm 2012.