Quản lý Tài chính doanh nghiệp Quản lý Tài chính doanh nghiệp

Quản lý Tài chính doanh nghiệp
Báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2013
Hướng dẫn việc bán phần vốn Nhà nước tại Công ty TNHH Côn Đảo
V/v hướng dẫn hồ sơ, quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho các doanh nghiệp đang tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng
Công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý các khu công nghiệp (TCDN)
Công văn gửi Các Sở, Ban, Ngành; Các Doanh nghiệp nhà nước (TCDN)
Công văn gửi các doanh nghiệp NN có hoạt động công ích (TCDN)
Công văn gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Y tế V/v: Triển khai Quyết định 144/QĐ-TTg ngày 20/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v: cung cấp thông tin, tài liệu về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước
Công văn gửi Sở KH&ĐT V/v: thẩm định dự thảo Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Công văn gửi UBND tỉnh V/v tham mưu giải quyết kiến nghị của công ty VMG về nhà số 54 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu.
Công văn gửi Công ty CPTM và DV Dầu khí Vũng tàu V/v: Xác nhận tài sản cố định của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu.
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 29/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
V/v Báo cáo tình hình thực hiện tiền lương của doanh nghiệp nhà nước năm 2010, 2011, 2012.