Quản lý phân bổ, cấp phát Ngân sách Quản lý phân bổ, cấp phát Ngân sách

Quản lý phân bổ, cấp phát Ngân sách
Triển khai công văn số 10192/BTC-KBNN của Bộ Tài chính
V/v Mua sắm tài sản, thiết bị văn phòng cho các đơn vị thuộc ngân sách TP. Bà Rịa
Công văn gửi PTC-KH Huyện Xuyên Mộc V/v: chế độ nhà giáo dạy thêm giờ theo Thông tư 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013
Công văn gửi UBND Huyện Đất Đỏ V/v: thẩm định số liệu và các tiêu chí thi đua cụm 2 năm 2013.
V/v: Điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013 theo Công văn số 12067/BTC-HCSN ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.
Công văn gửi UBND tỉnh v/v kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn.
V/v: Kinh phí tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm cuộc vận động “mỗi tổ chức gắn với một địa chỉ nhân đạo”.