Ngân sách Ngân sách

2667/STC-NS Góp ý dự thảo thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN

 

Văn bản của Sở Tài chinh

Dự thảo thông tư

Dự thảo thảo nghị định

Hệ thống biểu mẫu