HCVX HCVX

303/TTrLS-SNV-STC ngày 06/7/2016 về việc duyệt kinh phí tổ chức thi tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016