HCVX HCVX

2202/STC-HCVX góp ý dự thảo thông tư quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Dự thảo