Giá công sản Giá công sản

2234/STC-QLGCS đề nghị góp ý dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Dự thảo Tờ trình

Dự thảo Quyết định