Quản lý giá công sản Quản lý giá công sản

1044/STC-QLGCS V/v: Báo cáo kết quả rà soát và phương án sắp xếp xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

Bảng tổng hợp rà soát Ô tô 25 tháng 03