Quản lý Tài chính doanh nghiệp Quản lý Tài chính doanh nghiệp

1040/STC-TCDN V/v: phối hợp cung cấp danh mục báo cáo tài chính, sổ kế toán từ năm 2013 đến năm 2015