Ngân sách Ngân sách

1014/STC-NS tham gia ý kiến góp ý dự thảo nghị định của chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương