Quản lý đầu tư XDCB Quản lý đầu tư XDCB

938/STC-ĐT V/v: Tham dự hội nghị tập huấn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước