Quản lý hành chính sự nghiệp Quản lý hành chính sự nghiệp

927/STC.HCVX Thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016 theo Nhị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ