Quản lý giá công sản Quản lý giá công sản

922/STC-QLGCS Góp ý dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 76, 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính