Quản lý hành chính sự nghiệp Quản lý hành chính sự nghiệp

711/STC-HCVX Góp ý dự thảo báo cáo đánh tình hình thực hiện định mức phân bổ ngân sách 2011-2016 và phương án xây dựng định mức phân bổ ngân sách năm 2017, giai đoạn 2017-2020 khối hành chính sự nghiệp cấp tỉnh