Quản lý giá công sản Quản lý giá công sản

457/STC-QLGCS rà soát, phương án sắp xếp xe ô tô và góp ý dự thảo Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô (lần 2).

Dự thảo Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô (lần 2).