Quản lý giá công sản Quản lý giá công sản

365/STC-QLGCS Báo cáo kết qủa rà soát và phương án sắp xếp ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh