Ngân sách Ngân sách

3656/STC-NS V/v Hướng dẫn phương pháp kế toán sử dụng kinh phí tạm giữ theo Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 21/04/2015 của Chính phủ trên Tabmis