Ngân sách Ngân sách

3650/STC-NS V/v Hạch toán kinh phí hỗ trợ cho hộ dân theo quy định tại Quyết định số 755/QĐ-TTg trên RABMIS