Văn phòng Văn phòng

1425/STC-VP về việc triển khai chương trình KTHCSN 2015 và phần mềm quản lý tài sản nhà nước