Quản lý Tài chính doanh nghiệp Quản lý Tài chính doanh nghiệp

1571/STC-TCDN V/v hướng dẫn việc bán phần vốn Nhà nước tại Công ty TNHH Côn Đảo