Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 2894/STC-QLNS triển khai Thông tư số 130/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính 13/08/2019
2 47/2019/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp 05/08/2019
3 1145/STC-QLNS V/v: Triển khai thực hiện công văn số 2728/BTC-KBNN ngày 11/03/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính để triển khai lập BCTCNN năm 2018. 26/03/2019
4 4911/STC-QLNS triển khai Thông tư 65/2018/TT-BTC ngày 31/07/2018 của Bộ Tài chính 21/12/2018
5 4112/STC-QLGCS Triển khai việc đăng tải trên trang thông tin điện tử về tài sản công 24/10/2018
6 12006/BTC-QLGCS Thông báo việc đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử về tài sản công 02/10/2018
7 73/2018/TT-BTC Hướng dẫn nguồn tài chính trong quản lý, thai khác trong công trình thuỷ lợi sử dụng vốn nhà nước 05/09/2018
8 24/2018/NQ-HĐND Quy định nội dung và mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh 20/07/2018
9 55/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường 25/06/2018
10 56/2018/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phsi thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan Trung ương thực hiện thẩm định 25/06/2018
11 901/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 01/2018/TT-BTC NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2018 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG 13/06/2018
12 6084/BTC-NSNN Một số khoản thu NSNN khi tính tăng thu NSĐP dành để CCTL theo quy định của Luật NSNN năm 2015 11/06/2018
13 54/2018/TT-BTC Hướng dẫn xây dựng dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019 và Kế hoạch tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021 08/06/2018
14 1395/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 31/05/2018
15 52/2018/TT-BTC THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2016/TT-BTC NGÀY 18/01/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, THÔNG TƯ SỐ 108/2016/TT-BTC NGÀY 30/6/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2016/TT-BTC NGÀY 18/01/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 24/05/2018
16 2378/UBND-VP Về việc cập nhật, bổ sung số liệu đánh giá kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2018 - 2020 21/03/2018
17 871 /STC-QLNS Về việc triển khai Công văn của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp các khoản phát sinh tại chợ cấp xã 20/03/2018
18 894/STC-QLNS Triển khai thông tư của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm 14/03/2018
19 2086/BTC-KBNN ghi đầy đủ các thông tin trên chứng từ chi NSNN và mẫu biểu đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi theo quy định 05/03/2018
20 2170/BTC-KBNN hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục NSNN cũ sang mục lục NSNN mới 05/03/2018
Hiển thị 1 - 20 of 167 kết quả.
của 9