Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
21 47/2017/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 24/04/2017
22 31/2017/NĐ-CP BAN HÀNH QUY CHẾ LẬP, THẨM TRA, QUYẾT ĐỊNH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 05 NĂM ĐỊA PHƯƠNG, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 05 NĂM ĐỊA PHƯƠNG, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM ĐỊA PHƯƠNG, DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HẰNG NĂM 23/03/2017
23 31/CT-TTg Về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công 29/12/2016
24 46/2016/QĐ-TTg Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 09/11/2016
25 140/2016/NĐ-CP Về lệ phí trước bạ 31/10/2016
26 141/2016/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong kĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 10/10/2016
27 120/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí 23/08/2016
28 5247/UBND-VP Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển Hợp tác xã theo quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ 04/08/2016
29 1470/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường ban hành theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. 22/07/2016
30 80/2016/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không tiền mặt. 01/07/2016
31 71/2016/NĐ-CP Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định quả Toà án 01/07/2016
32 49/2016/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2013/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 2013 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ, PHÍ, LỆ PHÍ, HÓA ĐƠN 27/05/2016
33 34/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 14/05/2016
34 20/2016/QĐ-TTg QUY ĐỊNH HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, HÀNG GIẢ VÀ THANH TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ, XỬ LÝ TÀI SẢN BỊ TỊCH THU THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, HÀNG GIẢ 11/05/2016
35 16/2016/NĐ-CP Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 16/03/2016
36 11/2016/QĐ-TTg Quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Công an do Thủ tướng Chính phủ ban hành 07/03/2016
37 08/2016/QĐ-TTg Quy định mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung 26/02/2016
38 12/2016/NĐ-CP Về bảo vệ môi trường đối với khai thác khoán sản 19/02/2016
39 19/2016/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐTTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập 01/02/2016
40 04/2016/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ -CP ngày 3/06/2009 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước 06/01/2016
Hiển thị 21 - 40 of 141 kết quả.
của 8