Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Kết quả tìm kiếm văn bản
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
461 01/2007/TT-BTC Thông tư hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp khối tỉnh được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp) 02/01/2007
462 01/ 2007/TT - BTC Thông Tư Số 01/ 2007/TT - BTC ngày 02 tháng 01 năm 2007 Hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ qua hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp 02/01/2007
463 53/2006/TT-BTC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP 06/12/2006
464 81/2006/TT-BTC Thông tư hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính. 06/09/2006
465 71/2006/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định số số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ 09/08/2006
466 29/2006/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất 04/04/2006
467 18/2006/TT-BTC Thông tư hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính 13/03/2006
468 120 /2005/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 30/12/2005
469 21 /2005/TT-BTC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUI CHẾ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ 22/03/2005
470 117/2004/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất 07/12/2004
471 59/2003/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ 23/06/2003
Hiển thị 461 - 471 of 471 kết quả.
của 24