Văn Bản Hành Chính Văn Bản Hành Chính

VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1521 245/2009/TT-BTC THÔNG TƯ Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 30/12/2009
1522 225/2009/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hoá đơn bán tài sản nhà nước và hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước 26/11/2009
1523 43/2009/QH12 Luật Dân quân tự vệ 23/11/2009
1524 85/2009/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 15/10/2009
1525 172/2009/TT-BTC Sửa đổi một số điểm của Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/09/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính 26/08/2009
1526 69/2009/NĐ-CP Nghị định quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 13/08/2009
1527 38/2009/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản 19/06/2009
1528 52/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 03/06/2009
1529 63/2009/TT-BTC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN, TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN, QUẬN, PHƯỜNG NƠI KHÔNG TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 27/03/2009
1530 113/2008/TT-BTC THÔNG TƯ Hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 27/11/2008
1531 06/2008/PL-UBTVQH12 PHÁP LỆNH CÔNG AN XÃ 21/11/2008
1532 106/2008/TT-BTC THÔNG TƯ Hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần 18/11/2008
1533 108/2008/TT-BTC THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 108/2008/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN XỬ LÝ NGÂN SÁCH CUỐI NĂM VÀ LẬP, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HÀNG NĂM 18/11/2008
1534 105/2008/TT-BTC Thông tư hướng dẫn một số điều của Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 13/11/2008
1535 104/2008/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá 13/11/2008
1536 109/2008/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ BÁN, GIAO DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC 10/10/2008
1537 51/2008/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách 14/07/2008
1538 1131/2008/QĐ-TTCP Quyết định của Tổng Thanh tra về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 18/06/2008
1539 75/2008/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá 09/06/2008
1540 10/2008/QG12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí 03/06/2008
Hiển thị 1.521 - 1.540 of 1.610 kết quả.
của 81