TĐTT nghiệp vụ chuyên ngành TĐTT nghiệp vụ chuyên ngành

QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC

QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC

Ngày 18 tháng 01 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư sô 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Nhằm triển khai Thông tư này, Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có công văn số 851/STC-ĐT ngày 04/3/2016, trong đó có nhấn mạnh đến một số điểm cần lưu ý, những điểm mới so với các quy định cũ tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính quy định Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước.

         Một số điểm cần lưu ý:

+ Đối với Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành cần lưu ý các Biểu mẫu báo cáo quyết toán dự án (quy định tại khoản 2 Điều 7): Các Biểu mẫu báo cáo quyết toán có thay đổi so với quy định cũ về số lượng Biểu mẫu, về các thông tin trong từng Biểu mẫu, về các thuật ngữ trong từng Biểu mẫu. Ví dụ Thông tư này dùng thụât ngữ "Tài sản dài hạn mới tăng" thay cho "Tài sản cố định mới tăng", "Tài sản ngắn hạn bàn giao" thay cho "Tài sản lưu động bàn giao" quy định tại Mẫu số 05/QTDA, Mẫu số 06/QTDA. Đặc biệt tại Thông tư này bổ sung Mẫu số 14/QTDA áp dụng cho trường hợp nhà thầu không thực hiện quyết toán hợp đồng theo quy định (nêu tại khoản 4 Điều 8).

+ Đối với Hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán quy định tại Điều 8 Thông tư này (lưu ý những hồ sơ nào cần bản chính hoặc bản do chủ đầu tư sao y bản chính); trong đó lưu ý điểm đ) khoản 1. Điều 8 có yêu cầu "văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản chính)";

+ Về xử lý chuyển tiếp: Các dự án đang quyết toán dở dang được xử lý như sau: Những công trình, hạng mục công trình đã nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành về cơ quan thẩm tra quyết toán trước ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này (Hiệu lực ngày 05/3/2016), thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính quy định Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước; những công trình, hạng mục công trình còn lại thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư này (Điều 27 của Thông tư).

Trên đây là một số thông tin về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước theo Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị có thể liên hệ Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để được giải đáp./.

                           Hà Ngọc Ánh - Phó trưởng phòng Đầu Tư