Hoạt động của Sở Hoạt động của Sở

Đào tạo, tập huấn sử dụng hệ thống TABMIS

Từ ngày 08/11 đến ngày 10/11/2018, Sở Tài chính phối hợp Cục Tin học và Thống kê Tài chính – Bộ Tài chính đào tạo sử dụng hệ thống TABMIS cho CQTC địa phương.­

  1. Nội dung đào tạo:

- Những thay đổi trên hệ thống TABMIS đáp ứng các văn bản quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016; Thông tư số 77/2016/TT-BTC ngày 28/7/2017; Công văn số 15602/BTC-KBNN ngày 17/11/2017;

- Quy trình nhập phân bổ ngân sách trên hệ thống TABMIS đáp ứng các thay đổi tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016; Thông tư số 77/2016/TT-BTC ngày 28/7/2017; Công văn số 15602/BTC-KBNN ngày 17/11/2017;

- Quy trình điều chỉnh dự toán và các tình huống điều chỉnh dự toán đáp ứng các thay đổi tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016; Thông tư số 77/2016/TT-BTC ngày 28/7/2017; Công văn số 15602/BTC-KBNN ngày 17/11/2017;

- Quy trình nhập lệnh chi tiền trên phân hệ sổ cái và phân hệ quản lý chi tiền đáp ứng các thay đổi tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016; Thông tư số 77/2016/TT-BTC ngày 28/7/2017; Công văn số 15602/BTC-KBNN ngày 17/11/2017;

- Quy trình thiết lập hệ thống, thiết lập Quản lý tài khoản và một số kỹ năng của cán bộ sử dụng chính TABMIS đáp ứng các thay đổi tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016; Thông tư số 77/2016/TT-BTC ngày 28/7/2017; Công văn số 15602/BTC-KBNN ngày 17/11/2017;

- Quy trình xử lý cuối kỳ; Kỹ năng khai thác báo cáo chuẩn, tuỳ chỉnh của hệ thống; Kỹ năng trong công tác hỗ trợ.

2. Địa điểm đào tạo:

Hội trường tầng 3 Sở Tài chính (Số 11 Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa).

3. Đối tượng đào tạo:

Cán bộ nghiệp vụ của các Phòng chuyên môn thuộc Sở và Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố được giao nhiệm vụ sử dụng, khai thác dữ liệu từ hệ thống TABMIS.

          Sau đây là một số hình ảnh nổi bật

(Đ/c Vương Thị Thu Hà – Chánh văn phòng Sở khai mạc lớp đào tạo, tập huấn sử dụng hệ thống Tabmis)

(Đ/c Vương Gia Thiết – Chuyên viên Cục Tin học Thống kê – Bộ Tài chính hướng dẫn đào tạo, tập huấn sử dụng hệ thống Tabmis)

(Đ/c Nguyễn Trung Hưng – Chuyên viên Cục Tin học Thống kê – Bộ Tài chính hướng dẫn đào tạo, tập huấn sử dụng hệ thống Tabmis)

Đăng tin: Ngọc Thảo