Công đoàn sở Công đoàn sở

Hội nghị phổ biến quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII năm 2017

Ngày 20/12/2017, Sở Tài chính tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ sau Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hình ảnh hội nghị