Hoạt động của Sở Hoạt động của Sở

Tham dự hội nghị đào tạo sử dụng hệ thống TABMIS tại Sở Tài chính

Danh sách tham gia đào tạo