Sự kiện Sự kiện

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

(Ban hành kèm theo quyết định số 675/QĐ-UBND tỉnh ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh)

1. Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vị Sở Tài chính

2. Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính

3. Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quanh hệ với ngân sách.

4. Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu