Sự kiện Sự kiện

Biểu mẫu đăng ký giá và kê khai giá

Các biểu mẫu đăng ký giá và kê giá theo thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 và 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016:

- Phụ lục số 1: Biểu mẫu đăng ký giá

- Phụ lục 2a: Hồ sơ phương án giá hàng hóa, dịch vụ

- Phụ lục 2b

  Biểu mẫu số 01:  văn bản đề nghị thẩm định

phương án chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia chưa có định mức, chi phí (nhập, xuất tại cửa kho dự trữ quốc gia) chưa có định mức và chi phí xuất tối đa ngoài cửa kho hàng dự trữ quốc gia 

  Biểu mẫu 02: văn bản đề nghị xem xét, phê duyệt dự toán chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia chưa có định mức, chi phí (nhập, xuất tại cửa kho dự trữ quốc gia) chưa có định mức và chi phí xuất tối đa ngoài cửa kho hàng dự trữ quốc gia

  Biểu mẫu 03: về nội dung dự toán chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia chưa có định mức, chi phí (nhập, xuất tại cửa kho dự trữ quốc gia) chưa có định mức và chi phí xuất tối đa ngoài cửa kho hàng dự trữ quốc gia

- Phụ lục 3: Hồ sơ hiệp thương giá

- Phụ lục 4: Mẫu kê khai giá

- Phụ lục 5: Mẫu thông báo mức giá