Thông tin đấu thầu Thông tin đấu thầu

200/TB-STC THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH GIÁ (LẦN 2)