Thông tin đấu thầu Thông tin đấu thầu

199/TB-STC THÔNG BÁO KẾT QU3A LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH GIÁ TẠI CÁC THÔNG BÁO SỐ 185/TB-STC; 186/TB-STC; 187/TB-STC; 188/TB-STC NGÀY 11/9/2019 CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH GIÁ