Thông tin đấu thầu Thông tin đấu thầu

Phê duyệt kết quả trúng đấu giá 851 mẫu tang vật trong các gói tang vật ký gửi tại Kho bạc nhà nước tỉnh