Thông tin đấu thầu Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỊCH THU SUNG CÔNG QUỸ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI 851 MẪU TANG VẬT TRONG CÁC GÓI TANG VẬT TANG VẬT KÝ GỬI TẠI KHO BẠCH NHÀ NƯỚC TỈNH