Thông tin đấu thầu Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO LỰA CHỌN NHÀ THẦU

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

_____________________________________

Số :    21 /TB-STC

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày  29   tháng   3  năm 2016

        

THÔNG BÁO LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

1. Sở Tài chính Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu trong nước cung cấp gói thầu dịch vụ tư vấn khảo sát giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường để xác định giá đất tính thu tiền thuê đất dự án: Bãi Conteiner và Dịch vụ cảng của Công ty TNHH XD Lưu Nguyễn. (Diện tích được cho thuê: 310.507,9 m2 thuộc KV3, VT2 (hệ số 0,8), đường 965, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành.)

2. Thông tin gói thầu tư vấn như sau:

Địa chỉ thửa đất: thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Diện tích lô đất: 310.507,90 m2

Loại đường/vị trí: Khu vực 3-Vị trí 2, xã Phước Hòa

Loại đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

Thời điểm định giá : tháng 05/2014

3. Yêu cầu đối với nhà thầu:

- Các doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá theo Danh sách công bố (từ năm 2014 đến nay) của Bộ Tài chính.

- Đã và đang thực hiện gói thầu tư vấn khảo sát giá thị trường tương tự trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian 03 năm gần đây.

- Cung cấp chứng thư thẩm định giá sau 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, chứng thư thẩm định thực hiện đúng việc xác định giá theo quy định tại Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính

- Giá gói thầu không vượt quá 100.000.000 triệu đồng.

4. Thời gian nhận thư chào giá: từ ngày 1/4/2014 đến hết ngày 10/4/2014

5. Trên cơ sở thư chào giá của các nhà thầu, Sở Tài chính sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu dịch vụ tư vấn trên.

Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá quan tâm, gửi thư chào giá gói thầu dịch vụ tư vấn trên về Sở Tài chính tại số 11 Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./.

Nơi nhận:                                                               KT.GIÁM ĐỐC                                        

- Các doanh nghiệp thẩm định giá;                                  PHÓ GIÁM ĐỐC

- Website STC;

- Ban Giám đốc Sở;

- Lưu: VT, GSC (Nhi)