Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai khắc phục những hạn chế và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Báo cáo tổng kết năm 2016