Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Thông báo kết luận của đ/c Lê Ngọc Khánh - Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp giao ban ngày 13/10/2017