Thống kê tài chính Thống kê tài chính

660/UBND-VP Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2013/TT-BTC ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hệ thống chỉ tiêu và mẫu biểu báo cáo thống kê sử dụng tại Sở Tài chính