Thống kê tài chính Thống kê tài chính

Phương thức gởi báo cáo thống kê tài chính

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện báo cáo thống kê theo các mẫu biểu quy định tại Thông tư số 15/2013/TT-BTC ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Bộ Tài chính và gửi về Sở Tài chính (Tổ Tin học Văn phòng Sở Tài chính) dưới dạng báo cáo giấy và tệp (file) dữ liệu điện tử được gởi qua hộp thư điện tử tamhm@sotc.baria-vungtau.gov.vn