Thông báo nội bộ Thông báo nội bộ

27/TB-STC V/v: Kết luận của Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp Giao ban tài chính quý I/2016 cơ quan tài chính các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh(ngày 12 tháng 4 năm 2016)