GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH

THANH TRA TÀI CHÍNH THANH TRA TÀI CHÍNH

I. Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác thanh tra tài chính đối với các cơ quan HCSN, tổ chức kinh tế, văn hóa - xã hội, doanh nghiệp, công dân; cơ quan, tổ chức thuộc sở, cơ quan HCSN và doanh nghiệp do Trung ương quản lý trên địa bàn theo thẩm quyền; Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài chính; Xác minh, kết luận, kiến nghị giải quyết khiếu nại, tổ cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Tài chính; Tiếp công dân và xử lý các vi phạm pháp luật về tài chính theo quy định của pháp luật.

II. Cơ cấu tổ chức:

1. Tổng số lượng cán bộ công chức (30/06/2019): 07 người

2. Lãnh đạo phòng gồm có 03 người. Trong đó: 01 Phó Chánh Thanh tra (phụ trách) và 02 Phó Chánh Thanh tra

- Phó Chánh Thanh tra (phụ trách phòng): Ông Nguyễn Văn Thái

- Phó Chánh Thanh tra: Bà Võ Thị Bích Thuỷ và Ông Đinh Công Thủy