Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Hội nghị cán bộ công chức năm 2015 và hội nghị tổng kết cơ quan năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Vào lúc 8h00 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2014, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị CBCC năm 2015, nhằm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2014 giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH CĐCS Sở Tài chính; đồng thời thông qua Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2015 và phát động phong trào thi đua năm 2015.

Đến dự Hội nghị CBCC năm 2015, gồm có:

  • Về phía Công đoàn cấp trên có:

+ Ông Nguyễn Việt Dũng – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.

  • Về phía Sở Tài chính, gồm có: Ban Giám đốc và tập thể CBCC Sở Tài chính

 

(Đại diện Công đoàn cấp trên, Ban Giám đốc và tập thể CBCC Sở Tài chính tham gia Hội nghị CBCC năm 2015)

(Đoàn Chủ tịch Hội nghị CBCC năm 2015)

 

(Đ/c Nguyễn Thành Long – Giám đốc Sở giải đáp những kiến nghị của CBCC)

(Đ/c Nguyễn Việt Dũng – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu tại Hội nghị)


Đến 15h00 phút cùng ngày, Sở Tài chính tiếp tục tổ chức Hội nghị tổng kết cơ quan năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015, nhằm tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Đến dự Hội nghị tổng kết cơ quan năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015, gồm có:

  • Về phía lãnh đạo tỉnh có: Đ/c Hồ Văn Niên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
  • Về phía Sở Tài chính, gồm có: Ban Giám đốc và tập thể CBCC
  • Ngoài ra, còn có sự tham dự của các đơn vị trong ngành Tài chính tỉnh; các Sở, Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh; UBND các huyện, thành phố và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh.

(Đ/c Hồ Văn Niên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Giám đốc Sở; Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong ngành Tài chính, các Sở, ngành, và UBND các huyện, thành phố tham dự Hội nghị tổng kết cơ quan năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015)

(Đ/c Lê Ngọc Khánh – Phó Giám đốc Sở Tài chính)

Đ/c Lê Ngọc Khánh - Phó Giám đốc Sở Tài chính thay mặt Ban Giám đốc trình bày báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiện vụ công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2015, trong đó:

1. Về công tác quản lý ngân sách:

- Tổng thu NSNN ước thực hiện năm 2014 là 115.590 tỷ đồng, ước đạt 113% so với dự toán và bằng 93,1% so với cùng kỳ.

- Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện năm 2014 là 12.518,4 tỷ đồng, đạt 104,6% so với dự toán và bằng 103,1% so với cùng kỳ.

2. Về công tác quản lý hành chính văn xã:

- Tổ chức xét duyệt, thẩm tra quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013 đối với 51/51 đơn vị dự toán cấp tỉnh. Qua đó, đề nghị xuất toán, thu hồi nộp ngân sách nhà nước là 683,489 triệu đồng; giảm trừ quyết toán là 2,284 tỷ đồng; quyết toán tăng là 6,857 tỷ đồng.

3. Về công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản:

- Tổng số hồ sơ quyết toán đã nhận                         : 220 hồ sơ

- Tổng số hồ sơ đã thẩm tra trình phê duyệt        : 161 hồ sơ

+ Tổng giá trị quyết toán chủ đầu tư đề nghị    : 3.160,027  tỷ đồng

+ Tổng giá trị quyết toán sau thẩm tra             : 3.140,336  tỷ đồng

+ Tổng giá trị giảm sau thẩm tra                      :      19,691  tỷ đồng

+ Tổng số hồ sơ quyết toán đang thẩm tra       : 59 hồ sơ

- Tổng số mã số dự án đầu tư đã cấp trong năm 2014 là 660 mã số. 

4. Về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp:

- Tổng hợp báo cáo tài chính doanh nghiệp FDI năm 2013 đối với 238/250 doanh nghiệp, báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải thể công ty Tramatsuco.

5. về công tác quản lý Giá – Công sản:

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung trình tự thủ tục ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh BR-VT; Quyết định về quy định đơn giá tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh; Quyết định hệ số giá đất tính tiền thuê đất, giao đất đối với lô đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng; Quyết định giá tính lệ phí trước bạ đối với xe gắn máy, xe ô tô, tàu, thuyền, ca nô trên địa bàn tỉnh.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt đơn giá giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất  của 14 dự án trên địa bàn tỉnh, phê duyệt đơn giá đất để tính tiền thuê đất của 22 dự án, phê duyệt đơn giá đất để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất của 13 dự án, điều chỉnh đơn giá thuê đất của tổ chức để thu tiền thuê đất của 30 dự án ngoài ra trong năm 2014 thu hồi được 13,285 tỷ đồng, số tiền còn lại tiếp tục thu là 44,035 tỷ đồng.

 - Thực hiện xác định giá đất của 22 đơn vị, với diện tích là 656.027,20 m2, với tổng giá trị là 1.168 tỷ đồng.

- Thực hiện định giá tài sản theo yêu cầu của cơ quan Công An tỉnh gồm 21 vụ, với tổng giá trị là 2,331 tỷ đồng. 

- Thực hiện sắp xếp lại nhà đất theo Quyết định số 09/2009/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ, với 64 cơ sở làm việc cũ của các cơ quan hành chính cấp tỉnh tại thành phố Vũng Tàu sau khi di dời về Trung tâm Hành chính – Chính trị mới tại thành phố Bà Rịa.

6. Về công tác thanh tra, kiểm tra:

  • Kiến nghị giảm trừ và thu hồi nộp ngân sách, với số tiền là 26,472 tỷ đồng. Trong đó, thu hồi nộp ngân sách là 20,614 tỷ đồng và giảm trừ quyết toán là 5,858 tỷ đồng.

7. Về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

Qua công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành và thẩm định kinh phí, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh cắt giảm các khoản chi không đúng quy định tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước khoảng 223,659tỷ đồng. Trong đó: Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư XDCB khoảng 19,691 tỷ đồng; các khoản chi thường xuyên là: khoảng 203,968 tỷ đồng.   

8. Về công tác cải cách hành chính:

- Hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài chính, trình UBND tỉnh và Sở Nội vụ xem xét, thẩm định và phê duyệt.

- Kịp thời đăng các tin, bài, hoạt động lên Website Sở Tài chính.

(Đ/c Hồ Văn Niên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu tại Hội nghị)

 

(Tập thể Ban Giám đốc Sở Tài chính nhận Cờ Thi đua của Chính phủ khen tặng)

 

Dương Đình Ngân – Văn phòng Sở