GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH

PHÒNG HÀNH CHÍNH - VĂN XÃ PHÒNG HÀNH CHÍNH - VĂN XÃ

I. Nhiệm vụ:

- Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Sở về công tác quản lý tài chính các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn triển khai thực hiện các chế độ, định mức tiêu chuẩn của nhà nước với các đơn vị HCSN theo chế độ chính sách và dự toán được duyệt; Quản lý, quyết toán các khoản viện trợ, các khoản thu sự nghiệp, thu phí ở các đơn vị sự nghiệp. Lập thủ tục cấp phát quản lý và quyết taons nguồn kinh phí trong định mức, các nguồn kinh phí ủy quyền, kinh phí các chương trình mục tiêu của tỉnh theo kế hoạch được duyệt.

II. Cơ Cấu Tổ Chức:

1. Tổng số lượng cán bộ công chức (30/06/2019): 11 người

2. Lãnh đạo phòng gồm có 03 người. Trong đó 01 Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng

- Trưởng phòng: Bà Lê Diệp Tần

- Phó Trưởng phòng: Bà Vũ Thị Phương Thảo