GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH

PHÒNG NGÂN SÁCH PHÒNG NGÂN SÁCH

I. Nhiệm vụ:

- Tham mưu, đề xuất lãnh đạo Sở Tài chính về công tác quản lý tài chính và điều hành ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh; Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; Hướng dẫn; quản lý; theo dõi; cấp phát; tổng hợp; chuyển vốn; cân đối; quyết toán; kiểm tra; giám sát, tổ chức công tác kế toán ngân sách địa phương, các loại quỹ, kinh phí ủy quyền, các khoản viện trọ, các khoản thu từ các nguồn v.v..theo đúng chế độ chính sách và quy định của pháp luật

II. Cơ cấu tổ chức:

1. Tổng số lượng cán bộ công chức (30/06/2019): 8 người

2. Lãnh đạo phòng gồm có 05 người. Trong đó: 01 Phó Trưởng phòng phụ trách và 02 Phó Trưởng phòng

- Phó Trưởng phòng  (Phụ trách phòng): Ông Đinh Phú Chí

- Phó Trưởng phòng: Ông Tạ Thành Nhân

- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm