GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH

PHÒNG QUẢN LÝ GÍA - CÔNG SẢN PHÒNG QUẢN LÝ GÍA - CÔNG SẢN

I. Nhiệm vụ:

- Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Sở về thực hiện thống nhất các chính sách, biện pháp của nhà nước trong công tác quản lý giá và công sản tại địa phương theo quy định của pháp luật bao gồm: tham mưu đề xuất, tổ chức thực hiện, xây dựng, hiệp thương, kiểm tra, kiểm soát, niêm yết, báo cáo giá v.v... Hướng dẫn, đề xuất ác biển pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, công sản; thực hiện chế độ quản lý tài sản nhà nước thuộc địa phương theo quy định của pháp luật.

II. Cơ Cấu Tổ Chức:

1. Tổng số lượng cán bộ công chức: 12 người

2. Lãnh đạo phòng gồm có 03 người. Trong đó: 01 Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng

- Trưởng phòng: Ông Trần Văn Thọ

- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Tố Hoa

- Phó Trưởng phòng: Bà Phạm Thị Quỳnh Hương