GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH

PHÒNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PHÒNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

I.Nhiệm vụ:

- Tham mưu, đề xuất lãnh đạo Sở Tài chính về thực hiện nhiệm vụ quản lý  nhà nước về tài chính doanh nghiệp trên địa bản tỉnh, cụ thể:

+ Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp khác, hợp tác xã và tổ hợp tác), chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; dự báo khả năng động viên tài chính từ doanh nghiệp trên địa bàn.

+ Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

+ Quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tài các doanh nghiệp do địa phương thành lập hoặc góp vốn theo quy định của pháp luật.

+ Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn tại doanh nghiệp do địa phương thành lập hoặc góp vốn, tham mưu lãnh đạo sở báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

II. Cơ cấu tổ chức:

1. Tổng số lượng cán bộ công chức (30/06/2019): 04 người

2. Lãnh đạo phòng gồm có 01 người. Trong đó 01 Trưởng phòng

- Trưởng phòng: Ông Bùi Tiến Dũng