GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH

PHÒNG ĐẦU TƯ PHÒNG ĐẦU TƯ

I. Nhiệm vụ:

- Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Sở về công tác tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ của nhà nước về quản lý tài chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh; Tham gia phối hợp trong công tác lập kế hoạch vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách tỉnh theo quy chế quản lý đầu tư XDCB. Tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo phân cấp; Hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện  công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; Thực hiện công tác quản lý tài chính các chủ đầu tư (chi phí quản lý dự án đầu tư) và tham mưu các công  tác khác liên quan đến lĩnh vực quản lý đầu XDCB trên địa bản tỉnh theo phân công

II. Cơ Cấu Tổ Chức:

1. Tổng số lượng cán bộ công chức (30/06/2019): 09 người

2. Lãnh đạo phòng gồm có 03 người. Trong đó: 01 Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thành Trung

- Phó Trưởng phòng: Ông Trần Hiệp Hưng

- Phó Trưởng phòng: Ông Hà Ngọc Ánh